• » 34. รางวัลเสาเสมาธรรมจักร

  รางวัลเสาเสมาธรรมจักร

  พุทธชยันตี 2,600

  พุทธศักราข 2555

  ปคฺคณฺเห  ปคฺคณฺหารหํ  สมควรที่จะยกย่อง ผู้ที่ควรยกย่อง

  ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

  นายกสมาคม DBA

  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

   

  ภาพเป็นข่าว: รองศาสตราจารย์ ดร. โชติกา รามบุตร นักวิจัยอาวุโส สมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

  ภาพเป็นข่าว: รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ชุดา ฐิติกัลยาณ์ กรรมการและเหรัญญิก สมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

  บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในชีวิตแล้ว
  จากสถิติพบว่า ๑ ล้านคน จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น

  ใครได้รับรางวัลนี้ ถือว่ามีบุญมีวาสนาแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลยิ่งนัก

   

  รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สร้างจากวัสดุธรรมดาทั่วไป เป็นรูปกงล้อธรรมจักรประดิษฐานบนเสากลม ภายใต้แนวคิดว่าพระธรรมจักรเป็นเครื่องหมายแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

  ปัจจุบัน พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนา

  ความเป็นมาของการมอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เริ่มในปี 2525 ซึ่งเป็นปีแรกของการคัดเลือก และได้เว้นว่างไป 1 ปี จนถึงปี 2527 ซึ่งเป็นปีที่มีการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนาร่วมกับศูนย์ส่งเสริม ฯ จึงได้นำโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึ้นมาพิจารณาอีก ครั้งหนึ่ง จากการคัดเลือกผู้ทำคุณต่อพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี 2525 – ปัจจุบัน มีผู้ได้ผ่านการคัดเลือกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 2,758 รูป/คน

   

  การพิจารณามอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

  รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระ พุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ และการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

  ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี

  หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณามอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปัจจุบันอยู่ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลขึ้น ใหม่ทุกปี โดยแบ่งพิจารณาเป็น 10 สาขา เช่น สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลมีสองวิธีการคือ พิจารณาจากผู้ทำประโยชน์ผู้ที่มีชื่อเสียง และคัดเลือกจากเอกสารที่ผู้เสนอขอตามลำดับชั้นจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขึ้นมา โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 1 หรือ 2 รางวัล ตามแต่ขนาดของประชากรในจังหวัด

   

  ประเภทของการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

  สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน มีการปรับเพิ่มประเภทตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แบ่งประเภทการคัดเลือกออกเป็น 10 ประเภท คือ
  ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
  ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
  ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
  ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
  ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
  ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

   

   

  เนื่องในมหามงคลสมัย ในวโรกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่างเข้าสู่ปีที่ ๒,๖๐๐

  กรรมการและนักวิจัยจากสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้ผ่านกระบวนการเสนอชื่อ และเข้ารับพระราชทานรางวัลดังกล่าวมากถึง ๒ ท่านประกอบด้วย

  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติกา รามบุตร
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ชุดา ฐิติกัลยาณ์

   

  เป็นไปดังพุทธศาสนสุภาษิตข้อว่า
  “กลฺยาณการี กลฺยาณํ
  ผู้ทำความดี ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
  ตอบแทนผลแห่งความดีที่กระทำ”

   

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 34. รางวัลเสาเสมาธรรมจักร นี่ได้เลยครับ