• » 48. วิชา 8 ประการ

  วิชา 8 ประการ

  ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

  นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  คอลัมน์    How to Heng

  เพื่อนๆ นักขายครับ ประสบการณ์เดินทางพาคณะนักวิจัย ไปนำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

  ทำให้ผมหวนนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ความเฮง” กับ “วิชา” หรือ “วิชชา” หรือ “ปัญญา” ที่จะทำให้คนเฮงหรือล้มเหลว

  วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องยากลำบากไป จึงจะได้สินค้ามา

  ขณะเดินเล่นรอบบริเวณฮาร์วาร์ดบิซซิเนสสคูล ผมคิดถึงหลายเรื่องที่ผ่านมาในชีวิต

  ผมสงสัยว่าเพื่อนผมหลายคนที่เรียนปริญญาตรีด้วยกัน คนที่ได้เกรด “A” ส่วนใหญ่กลับไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

  พูดแบบภาษาชาวบ้าน เก่งแค่ไหนก็ยังไม่เฮง ผมอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า “ทำไม?”

  หลายคนมีแววจะรุ่งขณะเรียน แต่ทำงานจริงกลับไม่เฮงทั้งที่ตอนเรียนเป็นคนหัวดี ไอคิวสูง

  สถิติที่น่าสนใจคือ คนอีกจำนวนหนึ่ง ไม่เก่ง ไร้ความสามารถ เอาดีด้านไหนก็ไม่ได้สักเรื่อง

  คณิตศาสตร์ ศิลป์ ภาษา กีฬา ดนตรี ไม่เก่งสักเรื่อง

  แต่ทว่าเขาหรือเธอในชีวิตจริงกลับดวงดี ดวงเฮง มีเงิน มีบ้าน มีรถ มีฐานะตั้งแต่อายุน้อยๆ

  ทางวิชาการคนเราจะวัดความเก่ง ความรู้ ความสามารถได้เพียงบางเรื่อง เช่น ภาษา คำนวณ

  ส่วนดนตรี และงานศิลปะ โลกทุกวันนี้ ยังวัด ยังแปรผลกันไม่ได้

  โอกาส เป็นอีกเรื่องที่ยังวัดและประเมินผลกันไม่ได้ หลายคนโอกาสวิ่งเข้าหาตลอดเวลา แต่หลายคนต้องวิ่งหาโอกาส และหลายครั้งที่โอกาสหลุดลอยไปอย่างไม่น่าเชื่อ

  นี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคน หันมาศึกษาค้นคว้าความเฮง ความโชคดี ความสำเร็จ

  ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ศาสตราจารย์ ดร. การ์ดเนอร์ ได้คิดทฤษฎี “พหุวิชา” โดยเสนอแนวคิดว่า มนุษย์มีสติปัญญาหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วถ้าเราแต่ละด้านผสมกัน จะเป็นความเก่งหรือชำนาญการเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน

  โดยย่อมีอยู่เพียงแค่ 8 สาขาคือ 1) ภาษา 2) ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3) มิติสัมพันธ์ 4) ร่างกายและการเคลื่อนไหว 5) ดนตรี 6) มนุษยสัมพันธ์ 7) ความเข้าใจตนเอง 8) ธรรมชาติวิทยา

  วิชาต่างๆ สัมพันธ์กับความเฮงอย่างไร? ผมขออธิบายเสริมโดยย่อดังนี้

  วิชาภาษา คนที่จะเฮงคือคนที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ให้มีความรู้ความสามารถใช้ภาษารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่นๆ ด้วย

  วิชาตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  จะเฮงได้ต้องใช้ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์

  วิชามิติสัมพันธ์ จะเฮงได้ต้องใช้สายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตำแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทาง

  วิชาร่างกายและการเคลื่อนไหว คนจะเฮงคือคนที่รู้จักการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส

  วิชาดนตรี  คนจะเฮงคือคนที่มีความสามารถในการซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู้ การจดจำ และการแต่งเพลง สามารถจดจำจังหวะ ทำนอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และร้องเพลง

  วิชามนุษยสัมพันธ์ คือ คนที่เข้าใจผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดี

  วิชาความเข้าใจตนเอง คือคนที่รู้เท่าทันความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา ตัวตน ทั้งด้านที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองอย่างแท้จริง

  วิชาธรรมชาติวิทยา คนที่เฮงต้องมีความสามารถในการรู้จัก และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจัดจำแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์

  วิชาที่เมืองไทยยังไม่ได้สอนในระดับมหาวิทยาลัยคือ “วิชาเข้าใจตนเอง”  แต่ในแวดวงชาวพุทธ ได้ศึกษากันยาวนาน เรียกว่า สมาธิ ภาวนา สมถะ หรือวิปัสสนา แตกต่างกันไป

  ผมขอเรียกง่ายๆ ว่า “วิชาควบคุมอารมณ์” อารมณ์ต่างๆ ทั้งรัก โลภ โกรธ หลง เศร้า หดหู่ ตื่นเต้น สนุกสนาน จำหลักไว้สั้นๆ ว่า คนที่เฮงคือคนที่คุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนทั่วไป คือคนที่เข้าใจตนเอง

  นี่คือเหตุผลที่คนเก่งภาษาหรือคำนวณแต่ขาดวิชาเข้าใจตนเอง พอควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก็จะมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ต้องหันไปหาสุรา นารี พาชี กีฬาบัตร เพราะไม่เข้าใจตนเอง

  เพื่อนๆ นักขายครับในบรรดา 8 วิชาข้างต้น วิชาที่ 7 “วิชาความเข้าใจตนเอง” เป็นวิชาแห่งความเฮง อยากเฮง อยากสำเร็จ ต้องใช้วิชาที่ 7 ควบคู่กับวิชาอื่นๆ อยากเฮง อยากสำเร็จ ต้องควบคุมอารมณ์ ต้องเข้าใจตนเอง ต้องชนะตนเองด้วยการเอาชนะอารมณ์เป็นอันดับแรกให้จงได้

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 48. วิชา 8 ประการ นี่ได้เลยครับ